Biblia očami vedy

I. A. Kryveľov

Biblia očami vedy

Z ruského originálu Biblija: istoriko-kritičeskij analiz, ktorý vydal Politizdat, Moskva 1982, preložil Juraj Zelman.


OBSAH

 • Úvod

  Obsah a štruktúra biblie
  „Kniha kníh“?
  Dva možné prístupy k vedeckému skúmaniu biblických kníh

 • 1. kapitola

  Hlavné etapy v histórii biblie. Starý zákon
  Prístupy kresťanskej a židovskej cirkvi k histórii Starého zákona a ich neúspech
  Prorocké a poučné knihy. Kanonizácia a úpravy Starého zákona
  Nútené ústupky

 • 2. kapitola

  Hlavné etapy v histórii biblie. Nový zákon
  Problémy datovania novozákonných kníh
  Najstaršia kniha Nového zákona – Apokalypsa
  Listy apoštolské
  Skutky apoštolské a evanjeliá. Kanonizácia Nového zákona

 • 3. kapitola

  Biblické predstavy o bohu a vesmíre
  Monoteizmus, alebo polyteizmus?
  Ľudský obraz a podoba boha
  Nebo, zem, peklo
  Stvorenie sveta a človeka

 • 4. kapitola

  Biblia a historické dianie
  Judaistická koncepcia dejín
  Kresťanská koncepcia dejín
  Biblia a aktuálne spoločenské problémy

 • 5. kapitola

  Historické a fantastické prvky v biblických knihách
  História a mýtus
  Historické a fantastické prvky v Starom zákone
  Historické a fantastické prvky v Novom zákone
  Pokusy o „zladenie“ histórie a mýtov

 • 6. kapitola

  Morálne ponaučenie biblie
  Desať prikázaní. Nezabiješ!
  Nepokradneš, nepožiadaš, nezosmilníš!
  Etika Kázne na hore
  Existuje biblická morálka?

 • 7. kapitola

  Dešifrovanie zmyslu božského zjavenia
  Alegorická metóda a iné neverbálne metódy exegézy
  Problémy s „ťažkými miestami“ biblie. Postoje neprekonateľného konzervativizmu
  Nedobrovoľné tápanie po tŕnistých cestách modernizácie

 • 8. kapitola

  Ultraľavicová frakcia modernistickej exegézy
  Cirkevná ľavica
  Boj o bibliu zbavenú mýtov
  „Kacír“ Hans Küng o biblii
  Reakcia cirkvi na ultraľavicový výklad biblie

 • Niekoľko slov na záver

Humanisti.sk

 

6. kapitola

Morálne ponaučenia biblie

Biblické knihy z rôznych dôvodov uvádzajú mnohé návody na správanie človeka v osobnom a spoločenskom živote. V dvoch prípadoch sa tieto návody podávajú v súhrnnej podobe: v dekalógu (v desiatich prikázaniach) a v morálnych príkazoch evanjeliovej Kázne na hore.

Desať prikázaní. Nezabiješ!

Po odchode z Egypta, ako rozpráva Starý zákon, prišli izraeliti pod vedením Mojžiša k hore Sinaj, kde ich už čakal boh Jahve. Boh si zavolal k sebe Mojžiša a dal mu mnoho veľmi podrobných a dôležitých príkazov, ktoré Mojžiš „rozpovedal ľudu“, keď zišiel dolu. Z týchto príkazov bolo najdôležitejších desať prikázaní, ktoré tvoria jadro etického systému judaizmu a po novozákonných úpravách i kresťanstva, keďže ono prevzalo Starý zákon.

Prvé štyri prikázania v podstate nesúvisia s morálkou a vyžadujú uctievať jediného boha Jahveho, zakazujú zhotovovať „bôžikov“ a iné modly, prikazujú svätiť sobotu. Piatym prikázaním sa začínajú mravné ponaučenia:

„Cti otca svojho a matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj.“ (Ex, 20:12)

Ďalšie prikázania sú vyjadrené takto:

„Nezabiješ!
Nezosmilníš!
Nepokradneš!
Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu!
Nepožiadaš domu blížneho svojho, ani nepožiadaš manželku blížneho svojho, ani sluhu jeho, ani slúžku jeho, ani vola, ani osla, ani ničoho, čo blížneho tvojho je!“ (Ex, 20:13 – 17)

Keď Mojžiš oznámil ľudu všetky božie príkazy, Jahve ho opäť pozval na horu spolu s Áronom, Nadabom, Abiom a sedemdesiatimi „zo starších Izraela“, kde sa im osobne zjavil; potom zostal s bohom iba Mojžiš a strávil s ním „štyridsať dní a štyridsať nocí“. Boh ho poučoval, ako urobiť svätyňu, skiniu (svätostánok), archu, stôl, svietnik, prikrývky, závesy atď., aké majú byť kňazské rúcha; všetky tieto príkazy zaberajú v knihe Exodus viacero kapitol.

Na záver dal boh Mojžišovi „dve kamenné tabule, popísané prstom Božím“ (Ex, 31:18).

No kým boh odovzdával Mojžišovi príkazy na hore Sinaj, dole na jej úpätí sa prihodili strašné veci. Izraelský ľud prinútil Árona, aby urobil zlaté teľa, a začal ho uctievať. Boh Jahve sa o tom, samozrejme, okamžite dozvedel a chcel vykynožiť celý národ, napokon však vyslyšal Mojžišove prosby a rozkázal mu potrestať hriešnikov. Mojžiš zišiel dolu, kde

„ho pochytil hnev, odhodil z rúk tabule a roztrieskal ich na úpätí vrchu“ (Ex, 32:19)

Potom rozkázal levitom potrestať tých, čo sa rúhali bohu a tí pozabíjali „do tritisíc mužov“ (Ex, 32:28).


1 Grec, G.: Istoria jevrejev s drevnejšich vremen do nastojaščego. Odessa 1906, t. 1, s. 81 – 82.
2 Tamže, s. 73 – 74.
3 Lopuchin, A. P.: Biblejskaja istorija pri svete novejšich issledovanij i otkrytij. Vetchij zavet, t. 1, s. 876.
4 Tamže, s. 877.
5 Pozri Andrejev, L.: Povesti i rasskazy. Moskva 1957, s. 473 – 497.
6 V skrátenej forme uvádza blahoslavenstvá aj Evanjelium Lukáša (6. kapitola).
7 Traditio – Krisis – Renovatio aus theologischer Sicht. Marburg 1976, s. 10.
8 Tamže, s. 11.
9 Tamže, s. 13.
10 Tamže, s. 17.
11 Duchovný pastier, 1967, č. 7, s. 157.
12 Pozri Traditio – Krisis – Renovatio aus theologischer Sicht. Marburg 1976, s. 18.
13 Tamže, s. 17.
14 Lazerre, L.: Revolution ohne Gewalt. Wien 1968, s. 69.
15 Frank, S.: Svet vo ťme, ili opyt christianskoj etiki i sociaľnoj filosofii. Paríž 1949, s. 227.
16 Houlden, L. L.: Ethics and New Testament. Harmondsworth 1973, s. 24.
17 Tolstoj, L. N.: Sobrannyje sočinenija v 20-ti tomach. Moskva 1965, t. 12, s. 222 – 223.
18 Pozri Der Spiegel, 1979, N. 16, s. 18.
19 Kleines Bibellexikon. Konstanz 1976, s. 102 – 103.
20 Bulgakov, S.: Svet nevečernij. Sergijev Posad 1917, s. 47.
21 Tamže.
22 Tamže.
23 Frank, S.: cit. dielo, s. 236.
24 Tamže, s. 241.
25 Tamže, s. 242.


Historické a fantastické prvky v biblických knihách

OBSAH

Dešifrovanie zmyslu božského zjavenia