Redakčné poznámky

Skratky citovaných biblických kníh *

Am – Kniha proroka Amosa;

* Poznámka prekladateľa

Pôvodne v knihe sa používa názov Kanán, vo webovej úprave je Kanaán (napríklad na strane 24 v knihe; odkaz na 1. kapitolu).

V 3. kapitole bolo slovo nemluvňatá zamenené slovom batoľatá vo vete:

„Nerobí nič iné, len trestá; trestá za malicherné priestupky s tisícnásobnou prísnosťou, trestá nevinné nemluvňatá za hriechy ich rodičov, trestá nevinných obyvateľov krajiny za priestupky ich vládcov a znižuje sa dokonca k tomu, že sa krvavo mstí na mierumilovných teľcoch, jahňatách, ovciach a voloch, aby potrestal bezvýznamné hriešky ich majiteľov.“

Vo 4. kapitole je v slove „vládnúcich“ (v knihe na strane 123) vynechaný dĺžeň na u vo vete:

„Biblické texty zapisovali kňazi, chrámoví pisári a proroci, ktorí obyčajne slúžili záujmom vládnucich sociálnych tried a skupín. Nemožno sa teda diviť, že vo väčšine prípadov sú tieto texty konzervatívno-spiatočnícke pre každú danú historickú etapu, že vyjadrujú záujmy vládnucej triedy a ostatných vládcov tohto sveta.“

V knihe sa v 5. kapitole pod poznámkou č. 22 uvádza nepresný názov „Geschichte der jüdischen Volkes im zeitalter Jesus Christus“. Správne je „Geschichte des Jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi“.

A pod poznámkou č. 42 sa v knihe na strane 167 uvádza nesprávne meno autora, ako aj názov publikácie. Správne znie: Elliott, J. K.: Christianity's First History Book.

V 5. kapitole sa píše:

„Celkový prehľad názorov súčasnej historickej biblistiky na otázku odchodu Židov z Egypta nájdeme v článku Roberta Luystera, asistenta na univerzite v Connecticut (USA).“

Vo webovej úprave je: v Connecticute.

V 5. kapitole bolo slovo viníci nahradené slovom vinníci: „V Knihe Jozue sa uvádza, že božie príkazy sa vcelku plnili, a aj keď sa občas vyskytli priestupky – často len prílišný humanizmus –, vinníci boli hneď potrestaní.“

V 5. kapitole bolo slovo nemluvňa nahradené slovom batoľa: „Biografické údaje o Ježišovi sú veľmi sporné… podľa Matúša rodičia zachránia nemluvňa…“


Vydala Pravda, tlačový kombinát KSS,

Biblia očami vedyNAKLADATEĽSTVO PRAVDA,

nositeľ Radu práce, ako svoju 3016. publikáciu, II. vydanie, Bratislava 1986

Translation © PhDr. Juraj Zelman, CSc., 1984
Copyright © Politizdat, 1982Na webovej stránke sa pracuje.

Niekoľko slov na záver

OBSAH